pedicellation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedicellation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedicellation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedicellation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedicellation

    * kỹ thuật

    y học:

    sự phát triển cuống