pedagogic(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedagogic(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedagogic(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedagogic(al).

Từ điển Anh Việt

  • pedagogic(al)

    (thuộc) sư phạm