pectineus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pectineus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pectineus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pectineus.

Từ điển Anh Việt

  • pectineus

    * danh từ

    (sinh vật học) cơ lược