peclet's number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peclet's number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peclet's number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peclet's number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • peclet's number

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  số Péclet

  tiêu chuẩn Péclet

  số peclet

  tiêu chuẩn peclet