peccatiphobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peccatiphobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peccatiphobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peccatiphobia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peccatiphobia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng sợ phạm tội