peacockish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peacockish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peacockish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peacockish.

Từ điển Anh Việt

  • peacockish

    xem peacock