peacockery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peacockery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peacockery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peacockery.

Từ điển Anh Việt

  • peacockery

    /'pi:,kɔkəri/

    * danh từ

    thái độ vênh vang, thái độ làm bộ làm tịch, thái độ khoe mẽ