pauchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pauchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pauchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pauchiness.

Từ điển Anh Việt

  • pauchiness

    * danh từ

    sự bụng phệ; tính chất bụng căng