patrolling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrolling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrolling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrolling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • patrolling

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    việc tuần đường