patrol-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrol-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrol-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrol-dog.

Từ điển Anh Việt

  • patrol-dog

    danh từ

    chó tuần tra