patrol-bomber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrol-bomber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrol-bomber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrol-bomber.

Từ điển Anh Việt

  • patrol-bomber

    /pə'troul,bɔmə/

    * danh từ

    (quân sự) máy bay oanh tạc tuần tra