patristically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patristically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patristically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patristically.

Từ điển Anh Việt

  • patristically

    xem patristic