patriot's day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patriot's day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patriot's day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patriot's day.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • patriot's day

    the 3rd Monday in April; Massachusetts and Maine celebrate the battle of Lexington and Concord in 1775

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).