patrilineally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrilineally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrilineally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrilineally.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • patrilineally

    by descent through the male line

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).