pathoneurosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathoneurosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathoneurosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathoneurosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathoneurosis

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn thần kinh do bệnh cơ thể