pathomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathomorphism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathomorphism

    * kỹ thuật

    y học:

    hình thái dị thường