pathomecanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathomecanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathomecanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathomecanism.

Từ điển Anh Việt

  • pathomecanism

    * danh từ

    cơ chế bệnh