patchable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patchable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patchable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patchable.

Từ điển Anh Việt

  • patchable

    xem patch