passers-by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passers-by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passers-by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passers-by.

Từ điển Anh Việt

  • passers-by

    /'pɑ:sə'bai/

    * danh từ, số nhiều passers-by /'pɑ:səz'bai/

    khách qua đường ((cũng) passer)