passeriformes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passeriformes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passeriformes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passeriformes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passeriformes

    largest order of birds comprising about half the known species; rooks; finches; sparrows; tits; warblers; robins; wrens; swallows; etc.; the four suborders are Eurylaimi and Tyranni and Menurae and Oscines or Passeres

    Synonyms: order Passeriformes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).