passe-pied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passe-pied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passe-pied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passe-pied.

Từ điển Anh Việt

  • passe-pied

    * danh từ

    điệu vũ lướt chân