pass-by-value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pass-by-value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pass-by-value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pass-by-value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pass-by-value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    truyển theo giá trị