pasqueflower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pasqueflower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pasqueflower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pasqueflower.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pasqueflower

    any plant of the genus Pulsatilla; sometimes included in genus Anemone

    Synonyms: pasque flower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).