pasque-flower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pasque-flower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pasque-flower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pasque-flower.

Từ điển Anh Việt

  • pasque-flower

    /'pɑ:sk,flauə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây bạch đầu ông