particularism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particularism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particularism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particularism.

Từ điển Anh Việt

 • particularism

  /pə'tikjulərizm/

  * danh từ

  chủ nghĩa đặc thù

  chủ nghĩa phân lập

  sự trung thành tuyệt đối (đối với một đảng phái, môn phái)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • particularism

  a focus on something particular