particilar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particilar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particilar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particilar.

Từ điển Anh Việt

  • particilar

    riêng; đặc biệt