part-music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

part-music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm part-music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của part-music.

Từ điển Anh Việt

  • part-music

    * danh từ

    nhạc trong hợp tấu