parson's nose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parson's nose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parson's nose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parson's nose.

Từ điển Anh Việt

  • parson's nose

    * danh từ

    cái phao câu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parson's nose

    the tail of a dressed fowl

    Synonyms: pope's nose