paroophoritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paroophoritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paroophoritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paroophoritis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paroophoritis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm di tích hậu thận