parodontid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parodontid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parodontid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parodontid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parodontid

    * kỹ thuật

    y học:

    u lợi