parodistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parodistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parodistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parodistic.

Từ điển Anh Việt

  • parodistic

    xem parody