parochialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parochialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parochialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parochialize.

Từ điển Anh Việt

  • parochialize

    xem parochialise