parnassianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parnassianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parnassianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parnassianism.

Từ điển Anh Việt

  • parnassianism

    * danh từ

    chủ nghĩa Thi sơn