paristhimitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paristhimitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paristhimitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paristhimitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paristhimitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm amidan