parish-rigged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parish-rigged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parish-rigged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parish-rigged.

Từ điển Anh Việt

  • parish-rigged

    * tính từ

    (hàng hải) trang bị lâm thời