pareto's optimality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto's optimality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto's optimality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto's optimality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pareto's optimality

    * kinh tế

    trạng thái tối ưu Pareto