pareto's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto's law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pareto's law

    * kinh tế

    định luật Pareto

    * kỹ thuật

    định luật Pareto