pareto's efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto's efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto's efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto's efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pareto's efficiency

    * kinh tế

    hiệu suất Pareto