parepigastric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parepigastric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parepigastric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parepigastric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parepigastric

    * kỹ thuật

    y học:

    cận thượng vị