paratyphlitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paratyphlitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paratyphlitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paratyphlitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paratyphlitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm cận manh tràng