parasynthesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasynthesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasynthesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasynthesis.

Từ điển Anh Việt

  • parasynthesis

    * danh từ

    (ngôn gnữ học) sự kết hợp có đủ tiền tố, hậu tố