parasychology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasychology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasychology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasychology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasychology

    * kỹ thuật

    y học:

    ngoài tâm lý học