parastrophic matrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parastrophic matrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parastrophic matrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parastrophic matrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parastrophic matrix

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ma trận cấu trúc