parasitogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasitogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasitogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasitogenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasitogenic

    * kỹ thuật

    y học:

    do ký sinh trùng