parasexuality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasexuality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasexuality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasexuality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasexuality

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn tình dục