parascientist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parascientist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parascientist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parascientist.

Từ điển Anh Việt

  • parascientist

    * danh từ

    nhà cận khoa học