pararectal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pararectal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pararectal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pararectal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pararectal

    * kỹ thuật

    y học:

    cận trực tràng