parapraxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapraxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapraxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapraxia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapraxia

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn sử dụng động tác