parapodium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapodium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapodium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapodium.

Từ điển Anh Việt

  • parapodium

    /,pærə'poudi:əm/

    * danh từ, số nhiều parapodia /,pærə'poudi:ə/

    (động vật học) chi bên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parapodium

    one of a pair of fleshy appendages of a polychete annelid that functions in locomotion and breathing