parapleuritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapleuritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapleuritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapleuritis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapleuritis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm thành ngực